Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

Відповідно до пункту 2 розділу III і пунктів 4, 5 розділу VII Правил прийому до Хмельницького національного університету для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у Хмельницькому національному університеті.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше, ніж три. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала (з урахуванням вимог пункту 7 розділу VІ Правил прийому), не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми творчих конкурсів для осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями “Середня освіта” (“Фізична культура і здоров’я людини”), “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” та “Дизайн”, розробляються і затверджуються Хмельницьким національним університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Хмельницького національного університету. У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання до кожного з них.

Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Хмельницьким національним університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Хмельницького національного університету та в приймальній комісії.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Хмельницьким національним університетом, розглядає апеляційна комісія Хмельницького національного університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника і діє відповідно до Положення про порядок подання та розгляду апеляцій до Хмельницького національного університету.

Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

Графіки проведення вступних випробувань