Результати вступних іспитів до аспірантури (підсумковий конкурсний бал)

Правила прийому на навчання до аспірантури

Обсяг державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів у 2021 році

Правила поселення та проживання у гуртожитках університету

Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність – 011 «Освітні, педагогічні науки”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність – 015 «Професійна освіта» (за спеціалізціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 053 «Психологія»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури га третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»
Освітня програма – “Комп’ютерні науки на інформаційні технології”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітня програма – “Комп’ютерна інженерія”

ПРОГРАМА додаткового вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітня програма – “Комп’ютерна інженерія”

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 17 «Електроніка та електротехніка»
Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань -18 “Виробництво та технології”
Спеціальність -182 “Технології легкої промисловості” (за спеціалізаціями)

Докторантура

Цільова підготовка докторів наук:

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 051 Економіка
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування

Перелік та терміни подачі документів, вартість навчання

Прийом документів

Початок прийому документів –  липня 2021 року, закінчення прийому документів –  липня 2021 року. Документи приймаються в аудиторії 3-210 (навчальний корпус № 3) з 9.00 до 15.00.

Графік проведення вступних іспитів до аспірантури.

Перелік документів:

 • заява;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • особистий листок з обліку кадрів з автобіографією;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів.
 • рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти чи його структурного підрозділу (за наявності);
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);
 • документи, що підтверджують наукові та навчальні досягнення вступників для нарахування додаткових балів.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Хмельницького національного університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку із вступом до аспірантури та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписом керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії  подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Вартість навчання 2020 р.

Денна форма навчання – 16300 грн./рік.

Заочна форма навчання – 14600 грн./рік.

Докторантура – 18320 грн./рік.